Toto jsou nové stránky Gymnázia Na Pražačce. Staré stránky jsou na adrese www.gym‑prazacka.cz.

Přípravné kurzy

Gymnázium Na Pražačce pravidelně organizuje přípravné kurzy pro žáky 7. tříd ZŠ. Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny kurzy z matematiky, českého jazyka a německého jazyka.

Kurzy budou vypsány v září 2019.

Výuka probíhá v budově Gymnázia Na Pražačce (spojení tramvají č. 1, 9, 11 – zastávka Vozovna Žižkov) od přelomu října a listopadu do začátku dubna (kromě svátků a prázdnin).

Cena kurzu za jeden předmět je 1 750,- Kč.

Obsahem kurzu z matematiky a českého jazyka bude souhrnné zopakování a případné doplnění učiva v rozsahu ZŠ a dílčí testy. Náplní kurzu německého jazyka je systematická příprava, která napomáhá snazšímu přechodu na gymnázium a na výuku s rodilým mluvčím. Kurzy vedou aprobovaní pedagogové Gymnázia Na Pražačce.

Obsahová náplň kurzů:

Český jazyk: tvarosloví (kategorie ohebných druhů, rozpoznávání neohebných druhů), slovotvorba (odvozování, skládání, zkracování), pravopis hlásek a souhláskových skupin, psaní velkých písmen, nauka o slovní zásobě (slovo a pojmenování, význam pojmenování, stylistická platnost, obrazné vyjadřování, obohacování slovní zásoby), větná skladba (větné vztahy, větné členy, čárky ve větě jednoduché i v souvětí, transformace větných členů), základní poznatky ze slohu a z literárního učiva
Matematika: operace s přirozenými, celými a racionálními čísly, dělitelnost přirozených čísel, převody jednotek, poměr, měřítko mapy, římská čísla, geometrie v rovině (osová a středová souměrnost, úhly, trojúhelník, čtyřúhelník), tělesa (krychle, kvádr, hranol), proměnná, jednoduché rovnice, přímá a nepřímá úměrnost, procenta, slovní úlohy, čtení diagramů a číselných tabulek; v posledním kurzu matematiky mají žáci možnost zkusit si „přijímací test nanečisto“
Německý jazyk: určitý a neurčitý člen, nominativ, akuzativ, časování pravidelných sloves i sloves se změnou kmenové samohlásky, modální slovesa, slovosled v jednoduché větě a v otázkách, osobní a přivlastňovací zájmena, základní číslovky, základní slovní zásoba 
běžných konverzačních témat, zajímavosti a reálie německy mluvících zemí
 

Harmonogram kurzů 2018/2019

pořadové

číslo lekce

pondělí

KURZ 1

KURZ 2

čtvrtek

KURZ 3

KURZ 4

1.

5/11

1/11

2.

12/11

8/11

3.

19/11

15/11

4.

26/11

22/11

5.

3/12

29/11

6.

10/12

6/12

7.

17/12

13/12

8.

7/1

3/1

9.

14/1

10/1

10.

21/1

17/1

11.

28/1

24/1

12.

4/2

31/1

13.

18/2

7/2

14.

25/2

21/2

15.

4/3

28/2

16.

11/3

7/3

17.

18/3

14/3

18.

25/3

21/3

19.

1/4

28/3

20.

8/4

4/4