Gymnázium šestileté – všeobecné studium

Gymnázium Na Pražačce je škola, jejíž tradice ve všeobecném vzdělávání trvá již několik desetiletí. Od školního roku 2009/2010 se soustředíme výhradně na šestileté obory.

Studentům všeobecně zaměřených tříd Gymnázia Na Pražačce se dostane kvalitního, všestranného vzdělání, doplněného o řadu mimoškolních aktivit, které jsou nejen vyloženě vzdělávacího, ale i sociálního charakteru.

Studium začíná úvodním seznamovacím kurzem, kde mají studenti možnost se seznámit se svými novými spolužáky i třídním profesorem. Během studia absolvují řadu exkurzí a mimoškolních akcí. Do nabídky jsou přirozeně začleněny akce humanitního i přírodovědného charakteru - vzdělávací zájezd do Polska, návštěva pracovního i koncentračního tábora, řada divadelních představení, zeměpisné výukové cykly, návštěva planetária či fyzikálního ústavu. Dlouhodobě se podílíme na tzv. Srdíčkových dnech, spolupracujeme s organizací Světluška ap.

Každý rok se mohou studenti zapojit do mnoha školních i mimoškolních soutěží v téměř jakémkoliv předmětu, počínaje školními koly a konče mezinárodní účastí. Zde spolupracujeme s mnoha českými i zahraničními institucemi. Na škole se etablovaly mimo olympiád i recitační soutěže, výborných výsledků dosahují naši studenti i v uměleckých a sportovních soutěžích.

Kromě výše jmenovaných akcí má každý školní rok již dlouholetý harmonogram oblíbených akcí, jakými jsou třeba oslava halloweenu, vánoční školní akademie, tradiční hockeyshow, poslední zvonění, tematické dny a řada dalších.

Velký důraz je kladen na jazykové vzdělání studentů. Prvním cizím jazykem je na všeobecném studiu angličtina, jako další cizí jazyk si studenti mohou zvolit mezi němčinou a francouzštinou. Výuka všech cizích jazyků probíhá v dělených skupinách po max. 16 žácích, s pomocí moderních výukových metod a samozřejmě i audiovizuální techniky. Každý vyučovaný jazyk ve škole vyučuje i minimálně jeden rodilý mluvčí. Navíc mají studenti možnost konverzace s německými dobrovolníky, kteří jsou u nás aktivní již několik let. Jazykovou výuku podporují i zahraniční zájezdy organizované školou. Každoročně na přelomu srpna a září se mohou studenti zúčastnit zájezdu do Anglie, v kvartě je možné dle zájmu studentů zorganizovat zahraniční zájezd do některé z evropských zemí.

Od školního roku 2013/2014 je škola certifikována pro udílení mezinárodní jazykové zkoušky z němčiny (Deutsches Sprachdiplom der I. Stufe), která odpovídá jazykové úrovni A2/B1. Tuto zkoušku mohou konat všichni studenti, jsou na ni připravováni v rámci běžné výuky. Doposud tuto zkoušku velmi úspěšně absolvují desítky studentů ročně. Zkouška vyšší úrovně je možná pouze pro absolventy tříd s rozšířenou výukou německého jazyka.

Časté je i zapojení studentů do sportovních aktivit školy. Škola disponuje dvěma tělocvičnami a přilehlým sportovním areálem, možné je navštěvovat i sousedící bazén. Naši studenti školu často velmi úspěšně reprezentují na nejrůznějších sportovních akcích. Ve třetím ročníku absolvují studenti povinný lyžařský výcvikový kurz, o rok později pořádáme vodácký zájezd, na konci pátého ročníku letní sportovní kurz.

V posledních dvou ročnících před maturitou mají studenti možnost si volit semináře dle svého budoucího profesního zaměření. Zejména v maturitním ročníku se studenti mohou profilovat dle svých zájmů a cílů. Povinně navštěvují český jazyk, matematiku, dva cizí jazyky, společenské vědy a tělesnou výchovu, ostatní předměty si volí ze široké nabídky humanitně i přírodovědně zaměřených seminářů.

Mimo samotnou výuku mají studenti k dispozici studovnu vybavenou počítači s přístupem k internetu, wifi signál v budově školy, českou a německou knihovnu, dvě jídelny a v docházkové vzdálenosti několika minut rozsáhlý sportovní areál.

Studenti všeobecného oboru mají velmi vysokou úspěšnost při přijímání na vysoké školy.