Stanovy KRPŠ

Klub rodičů a přátel školy při Gymnáziu Na Pražačce se sídlem Nad Ohradou 1700, Praha 3

IČ: 26589753

Stanovy Klubu rodičů a přátel školy při Gymnáziu Na Pražačce

I. Úvodní ustanovení

Název spolku: Klub rodičů a přátel školy při Gymnáziu Na Pražačce, z.s. (dále jen „spolek“)

Sídlo: Nad Ohradou 1700, Praha 3

II. Cíl činnosti spolku

Cílem spolku je pomáhat vedení školy Gymnázium Na Pražačce se sídlem Nad Ohradou 23, Praha 3 (dále jen „škola“), pedagogickému sboru školy, studentům školy a rodičům studentů podpůrnou činností při organizaci školních a mimoškolních aktivit a při propagaci a reprezentaci školy. Forma pomoci může být jak materiální tak duševní či přidělením finančních prostředků z rozpočtu spolku na jmenovité akce.

Cílem spolku je dále organizace, finanční pomoc a práce na zlepšení provozu, prostředí školy včetně jejího okolí a to nad rámec vlastního rozpočtu školy, dotací či plánu resortu školství.

III. Členství

Členem spolku mohou být fyzické osoby, rodiče studentů školy, kteří souhlasí se stanovami a cíli spolku.

Členství vzniká:

 • dobrovolným zaplacením členského příspěvku rodičem studenta na příslušný školní rok (tedy zaplacením rodič studenta souhlasí s těmito stanovami a stává se členem spolku).

Členství zaniká:

 • úmrtím člena,
 • vystoupením člena,
 • vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze,
 • nezaplacením členského příspěvku na příslušný rok ve stanovené lhůtě.

Členské příspěvky jsou vybírány (placeny) v hotovosti, a to vždy na 1. třídní schůzce v daném školním roce. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení příspěvku nebo jeho části. Rodičům studenta školy vzniká společné členství s tím, že práva a povinnosti člena spolku vykonává ve vztahu ke poslku kterýkoli z nich.

IV. Práva a povinnosti členů

Člen má právo zejména:

 • podílet se na činnosti spolku,
 • volit do orgánů spolku,
 • být volen do orgánů spolku,
 • obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi,
 • být informován o činnosti výboru spolku.

Člen má povinnost zejména:

 • dodržovat stanovy spolku,
 • podílet se na činnosti spolku,
 • platit členské příspěvky.

V. Orgány sdružení

Členská schůze.

Výbor.

VI. Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

Působnost členské schůze plní v souladu s § 256 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, shromáždění delegátů. Členové spolku každé třídy školy volí dva delegáty za danou třídu školy; rozhodnutí se přijímá prostou většinou přítomných členů a minimální počet členů pro usnášeníschopnost není stanoven. Souhrn delegátů všech tříd školy tvoří shromáždění delegátů.

Do působnosti členské schůze náleží zejména:

 • schvalování stanov spolku, jejich změn či doplňků,
 • rozhodnutí o vyloučení člena spolku,
 • rozhodnutí o rozpuštění spolku nebo o fůzi či rozdělení spolku.

Shromáždění delegátů je usnášeníschopné při přítomnosti prosté většiny všech delegátů a rozhoduje ve všech otázkách prostou většinou přítomných delegátů. Shromáždění delegátů může přijmout rozhodnutí per rollam (pro toto se vyžaduje zaslání návrhu rozhodnutí všem delegátům alespoň cestou emailu a souhlas s rozhodnutím nadpoloviční většiny všech delegátů získaný rovněž alespoň ve formě emailu).

Shromáždění delegátů svolává předseda nebo kterýkoliv člen výboru sdružení nejméně jednou za 2 roky, nerozhodne-li výbor sdružení jinak.

Termín, místo konání a program shromáždění delegátů je nutno oznámit delegátům emailem nebo písemnou pozvánkou nejméně 5 dnů před konáním shromáždění delegátů.

O konání shromáždění delegátů bude pořízen písemný zápis, který bude obsahovat průběh členské schůze/shromáždění delegátů, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí.

Zápisy z konání členských schůzí/shromáždění delegátů budou uchovány po celou dobu trvání spolku u ředitele gymnázia

VII. Výbor

Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

Výbor má 36 členů. Funkční období člena výboru je 6 let .

Výbor zejména:

 • volí svého předsedu a místopředsedu,
 • zajišťuje činnost spolku v souladu se stanovami a rozhodnutím členské schůze,
 • odpovídá členské základně spolku za svou činnost,
 • schvaluje plán a finanční rozpočet spolku,
 • zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,
 • zajišťuje a kontroluje účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků.

Výbor spolku je usnášeníschopný při přítomnosti prosté většiny všech členů výboru a rozhoduje ve všech otázkách prostou většinou přítomných členů. Výbor může přijmout rozhodnutí per rollam (pro toto se vyžaduje zaslání návrhu rozhodnutí všem členům výboru alespoň cestou emailu a souhlas s rozhodnutím nadpoloviční většiny všech členů výboru získaný rovněž alespoň ve formě emailu).

Spolek zastupuje předseda a místopředseda společně, včetně finančních závazků s jednorázovým plněním do 50 000 Kč. Je-li pro právní úkon, který činí výbor, předepsaná písemná forma, či je plnění vyšší než 50 000 Kč, zastupují spolek společně předseda výboru, místopředseda výboru a další člen výboru.

VIII. Zásady hospodaření

Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

Zdrojem majetku jsou zejména:

 • dary a příspěvky,
 • výnosy z majetku,
 • příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku,
 • členské příspěvky.

IX. Zrušení a zánik spolku

Spolek se zrušuje:

 • dobrovolným rozpuštěním, fúzí spolku nebo rozdělením spolku,
 • pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku.

Zrušuje-li se spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

X. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.