Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Přípravné kurzy

Tisk

Gymnázium Na Pražačce organizuje přípravné kurzy pro žáky 7. tříd ZŠ. Ve školním roce 2016/2017 budou otevřeny kurzy z matematiky, českého jazyka a německého jazyka.

Upozorňujeme, že níže uvedené termíny kurzů jsou již zcela zaplněny a další přihlášky tak již bohužel nemůžeme přijímat. V případě dostatečného zájmu zvážíme otevření dalších kurzů.

Obsahem kurzu z matematiky a českého jazyka bude souhrnné zopakování a případné doplnění učiva v rozsahu ZŠ a dílčí testy. Náplní kurzu německého jazyka je systematická příprava, která napomáhá snazšímu přechodu na gymnázium a na výuku s rodilým mluvčím. Kurzy vedou aprobovaní pedagogové Gymnázia Na Pražačce.

Všechny nabízené kurzy probíhají paralelně a mají stejnou náplň jednotlivých lekcí. Uchazeč vždy navštěvuje pouze ten kurz, ke kterému je přihlášen. Z kapacitních důvodu není možné navštěvovat různé kurzy.

Výuka probíhá v budově Gymnázia Na Pražačce (spojení tramvají č. 1, 9, 11 – zastávka Vozovna Žižkov) od listopadu do začátku dubna (kromě svátků a prázdnin), a to vždy v pondělí a ve čtvrtek podle následujícího rozvrhu:

Pondělí

Učebna 14:55–15:40 15:45–16:30 16:35–17:20
KURZ 1 308 Čj
M
KURZ 2
309 Nj
M
Čj

 

Čtvrtek

Učebna 14:55–15:40 15:45–16:30 16:35–17:20
KURZ 3
308 Čj
M
KURZ 4
309 M
Čj

Cena kurzu za jeden předmět je 1 400,- Kč.

Minimální počet účastníků v jednom kurzu nutný pro jeho otevření je 10.

Vyplněné přihlášky zasílejte prosím emailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Informace o platbě obdržíte na základě odeslané přihlášky.

Nebude-li se moci Vaše dítě na kurz z jakýchkoliv důvodů dostavit, není nutné ho omlouvat. Materiály z dané hodiny je možné si následně vyzvednout u příslušného vyučujícího.

Žádáme Vás, aby si uchazeči v souladu s naším školním řádem nosili přezůvky. Boty si samozřejmě mohou vzít s sebou do učebny.

Další informace podává Mgr. Jana Komardinová, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 271 096 735.

Obsahová náplň kurzů

Český jazyk: tvarosloví (kategorie ohebných druhů, rozpoznávání neohebných druhů), slovotvorba (odvozování, skládání, zkracování), pravopis hlásek a souhláskových skupin, psaní velkých písmen, nauka o slovní zásobě (slovo a pojmenování, význam pojmenování, stylistická platnost, obrazné vyjadřování, obohacování slovní zásoby), větná skladba (větné vztahy, větné členy, čárky ve větě jednoduché i v souvětí, transformace větných členů), základní poznatky ze slohu a z literárního učiva.

Matematika: operace s přirozenými, celými a racionálními čísly, dělitelnost přirozených čísel, převody jednotek, poměr, měřítko mapy, římská čísla, geometrie v rovině (osová a středová souměrnost, úhly, trojúhelník, čtyřúhelník), tělesa (krychle, kvádr, hranol), proměnná, jednoduché rovnice, přímá a nepřímá úměrnost, procenta, slovní úlohy, čtení diagramů a číselných tabulek; v poslední lekci matematiky mají žáci možnost zkusit si „přijímací test nanečisto“.

Německý jazyk: určitý a neurčitý člen, nominativ, akuzativ, časování pravidelných sloves i sloves se změnou kmenové samohlásky, modální slovesa, slovosled v jednoduché větě a v otázkách, osobní a přivlastňovací zájmena, základní a řadové číslovky, základní slovní zásoba běžných konverzačních témat, zajímavosti a reálie německy mluvících zemí.

Harmonogram jednotlivých lekcí

Pořadové
číslo lekce
Pondělí
KURZ 1 a KURZ 2
Čtvrtek
KURZ 3 a KURZ 4
1. 7. 11.
3. 11.
2. 14. 11.
10. 11.
3. 21. 11.
24. 11.
4. 28. 11.
1. 12.
5. 5. 12.
8. 12.
6. 12. 12.
15. 12.
7. 19. 12.
22. 12.
8. 9. 1.
5. 1.
9. 16. 1.
12. 1.
10. 23. 1.
19. 1.
11. 30. 1.
26. 1.
12. 6. 2.
2. 2.
13. 13. 2.
9. 2.
14. 20. 2. 16. 2.
15. 27. 2.
23. 2.
16. 6. 3.
2. 3.
17. 20. 3. 9. 3.
18. 27. 3.
23. 3.
19. 3. 4.
30. 3.
20.
10. 4.
6. 4.