Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Přípravné kurzy

Tisk

PŘÍPRAVNÉ KURZY JSOU PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK JIŽ PLNĚ OBSAZENY.

Gymnázium Na Pražačce organizuje přípravné kurzy pro žáky 7. tříd ZŠ. Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny kurzy z matematiky, českého jazyka a německého jazyka.

Obsahem kurzu z matematiky a českého jazyka bude souhrnné zopakování a případné doplnění učiva v rozsahu ZŠ a dílčí testy. Náplní kurzu německého jazyka je systematická příprava, která napomáhá snazšímu přechodu na gymnázium a na výuku s rodilým mluvčím. Kurzy vedou aprobovaní pedagogové Gymnázia Na Pražačce.

Všechny nabízené kurzy probíhají paralelně a mají stejnou náplň jednotlivých lekcí. Uchazeč vždy navštěvuje pouze ten kurz, ke kterému je přihlášen. Z kapacitních důvodu není možné navštěvovat různé kurzy.

Výuka probíhá v budově Gymnázia Na Pražačce (spojení tramvají č. 1, 9, 11 – zastávka Vozovna Žižkov) od přelomu října a listopadu do začátku dubna (kromě svátků a prázdnin), a to vždy v pondělí a ve čtvrtek podle následujícího rozvrhu:

Pondělí

Učebna 14:55–15:40 15:45–16:30 16:35–17:20
KURZ 1 308 Čj
M
KURZ 2
309 Nj
M
Čj

 

Čtvrtek

Učebna 14:55–15:40 15:45–16:30 16:35–17:20
KURZ 3
308 Čj
M
KURZ 4
309 M
Čj

 

 

Cena kurzu za jeden předmět je 1 500,- Kč.

Minimální počet účastníků v jednom kurzu nutný pro jeho otevření je 10.

Vyplněné přihlášky zasílejte prosím emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Informace o platbě obdržíte na základě odeslané přihlášky.

Nebude-li se moci Vaše dítě na kurz z jakýchkoliv důvodů dostavit, není nutné ho omlouvat. Materiály z dané hodiny je možné si následně vyzvednout u příslušného vyučujícího.

Žádáme Vás, aby si uchazeči v souladu s naším školním řádem nosili přezůvky. Boty si samozřejmě mohou vzít s sebou do učebny.

Další informace podává Mgr. Jana Pflanzerová, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 797 973 103.

Obsahová náplň kurzů:

Český jazyk: tvarosloví (kategorie ohebných druhů, rozpoznávání neohebných druhů), slovotvorba (odvozování, skládání, zkracování), pravopis hlásek a souhláskových skupin, psaní velkých písmen, nauka o slovní zásobě (slovo a pojmenování, význam pojmenování, stylistická platnost, obrazné vyjadřování, obohacování slovní zásoby), větná skladba (větné vztahy, větné členy, čárky ve větě jednoduché i v souvětí, transformace větných členů), základní poznatky ze slohu a z literárního učiva

Matematika: operace s přirozenými, celými a racionálními čísly, dělitelnost přirozených čísel, převody jednotek, poměr, měřítko mapy, římská čísla, geometrie v rovině (osová a středová souměrnost, úhly, trojúhelník, čtyřúhelník), tělesa (krychle, kvádr, hranol), proměnná, jednoduché rovnice, přímá a nepřímá úměrnost, procenta, slovní úlohy, čtení diagramů a číselných tabulek; v posledním kurzu matematiky mají žáci možnost zkusit si „přijímací test nanečisto“

Německý jazyk: určitý a neurčitý člen, nominativ, akuzativ, časování pravidelných sloves i sloves se změnou kmenové samohlásky, modální slovesa, slovosled v jednoduché větě a v otázkách, osobní a přivlastňovací zájmena, základní a řadové číslovky, základní slovní zásoba běžných konverzačních témat, zajímavosti a reálie německy mluvících zemí

Harmonogram jednotlivých lekcí:

Pořadové
číslo lekce
Pondělí
KURZ 1 a KURZ 2
Čtvrtek
KURZ 3 a KURZ 4
1. 30. 10.
2. 11.
2. 6. 11.
9. 11.
3. 13. 11.
16. 11.
4. 20. 11.
23. 11.
5. 27. 11.
30. 11.
6. 4. 12.
7. 12.
7. 11. 12.
14. 12.
8. 18. 12.
21. 12.
9. 8. 1.
4. 1.
10. 15. 1.
11. 1.
11. 22. 1.
18. 1.
12. 29. 1.
25. 1.
13. 12. 2.
1. 2.
14. 19. 2. 14. 2.
15. 26. 2.
22. 2.
16. 5. 3.
1. 3.
17. 12. 3. 8. 3.
18. 19. 3.
15. 3.
19. 26. 3.
22. 3.
20.
9. 4.
5. 4.