Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Přijímací řízení na rok 2017/2018 do prvních ročníků

Tisk

Termín konání přijímacích zkoušek je 18. a 20. dubna 2017

Ve školním roce 2017/2018 škola otevírá:

  • jednu třídu šestiletého vzdělávání, zaměření všeobecné,
  • jednu třídu šestiletého vzdělávání, zaměření estetickovýchovné předměty (profilace na výtvarnou výchovu),
  • jednu třídu šestiletého vzdělávání, zaměření vybrané předměty v cizím jazyce (výuka vybraných předmětů v německém jazyce).

Počet přijímaných uchazečů je pro každou třídu 30.

Pro podání přihlášky je důležité pololetní vysvědčení ze 7. třídy ZŠ. Na tomto vysvědčení nesmí být z hodnocených předmětů (jejich seznam je uveden níže) více než tři známky 3 (dobře) a žádná známka 4 (dostatečně) a ani 5 (nedostatečně).

Přihlášku je nutno doručit do školy nejpozději do 1. března, 14:00 hodin. V případě odeslání poštou rozhoduje datum na poštovním razítku.

V případě nedodržení těchto podmínek nebude přihláška přijata.

Přijímací zkoušky budou organizovány podle „Jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů SŠ“. Přijímací zkoušky uchazeči konají formou centrálně zadávaných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. U zaměření na estetickovýchovné předměty (výtvarnou výchovu) také z výtvarné výchovy. Tuto část zkoušky zajišťuje škola.

Zkouška z výtvarné výchovy má dvě části; uchazeči nejprve předloží domácí práce v rozsahu 10–15 dvojrozměrných prací. Je možné předložit fotografie trojrozměrných prací. Práce uchazeči dodají do školy do pátku 31. 3. 2017 do 14:00. Druhá část zkoušky proběhne 19. dubna (středa) pro uchazeče, kteří na naší škole budou konat přijímací zkoušky 18. dubna, a 21. dubna (pátek) pro uchazeče, kteří přijímací zkoušky budou konat 20. dubna. Uchazeči dostanou dvě zadání: studijní kresbu a výtvarný úkol pro ověření kreativních schopností.

Přijímací zkoušky z německého jazyka se nekonají. Zájemcům o studium třídy s rozšířenou výukou německého jazyka doporučujeme minimálně jeden rok předchozí výuky jazyka (na základní škole nebo v kroužku či na jakémkoliv přípravném kurzu). Uchazeč by měl ovládat základní výslovnostní pravidla, časování pravidelných sloves, používání určitého a neurčitého členu, stavbu jednoduché oznamovací věty, měl by umět pozdravit a představit se. Tato znalost není podmínkou pro přijetí, neovládání těchto jevů ovšem znamená znevýhodněné startovní podmínky pro žáka, který si je musí na začátku studia teprve osvojovat.

Pro úspěšné absolvování přijímacích zkoušek musí uchazeč u centrálně zadávaných testů dosáhnout alespoň 25 % bodů z maximálního počtu.

Z výtvarné výchovy může uchazeč získat maximálně 30 bodů. Za odevzdané domácí práce je maximum 10 bodů, stejně tak i za každý úkol zadaný u přijímacích zkoušek.

U zkoušky z výtvarné výchovy je hranice pro úspěšné absolvování stanovena na 30 %. U hodnocení studijních výsledků ze ZŠ hranice úspěšnosti není stanovena.

Pokud uchazeč nezíská dostatečný počet bodů v jednotlivých částech přijímacích zkoušek, jeho celkové hodnocení je neprospěl u přijímacích zkoušek.

Podrobnější informace k „Jednotné přijímací zkoušce do maturitních oborů na SŠ“ jsou uvedeny na stránkách MŠMT a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Body z jednotlivých částí přijímacího řízení jsou přepočteny tak, aby odpovídaly zastoupení, které je uvedeno u jednotlivých oborů.

Hodnocení vysvědčení ze ZŠ:

Do hodnocení se započítávají známky z vybraných předmětů za poslední tři pololetí (dvě ze 6. třídy a jedno ze 7. třídy ZŠ). Základní počet bodů, od něhož se odečítá, je 100. Body se odečítají podle níže uvedené tabulky:

známka body za Čj a M body za další předměty
1 0 0
2 3 2
3 10 6
4 20 15
5 20 15

Přehled předmětů, které započítáváme do hodnocení studijních výsledků ze ZŠ: český jazyk, matematika, cizí jazyk, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika. U zaměření na estetickou výchovu započítáváme ještě známky z výtvarné výchovy. Pokud názvy předmětů na ZŠ neodpovídají názvům uvedeným v tabulce, budou započítány předměty, které mají stejný nebo podobný obsah učiva. V případě, že uchazeč na přihlášce v 6. i 7. ročníku uvádí dva cizí jazyky, započítáváme jazyk s lepšími výsledky.

Přijímací zkoušky pro cizí státní příslušníky:

Přijímací zkoušky pro cizí státní příslušníky probíhají podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Tabulky pro podíl jednotlivých částí přijímacích zkoušek:
  • šestileté, všeobecné (79-41-K/61)
  • šestileté, vybrané předměty v cizím jazyce (79-41-K/61):
část přijímacích zkoušek počet procent

maximální počet přepočtených bodů

vysvědčení ze ZŠ 10 100
přijímací zkoušky Čj 45 450
přijímací zkoušky M 45 450

Celkový maximální počet bodů za přijímací zkoušky je 1000.

 

  • šestileté, estetickovýchovné předměty (79-41-K/61) :
část přijímacích zkoušek počet procent

maximální počet přepočtených bodů

vysvědčení ze ZŠ 10
100
přijímací zkouška Čj 30
300
přijímací zkouška M 30
300
přijímací zkouška Vv 30 300

Celkový maximální počet bodů za přijímací zkoušky je 1000.

Na přihlášku uchazeči napíší slovy obor, na který se hlásí (kód oboru nestačí, je pro všechny obory stejný). Podrobný návod pro vyplnění přihlášky je zde. V návodu je uvedeno, které kolonky je nezbytné vyplnit a které není nutné vyplňovat. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky (na naši školu na dva obory, nebo na naši a jinou střední školu), je v návodu popsána volba termínu (18. nebo 20. dubna).

Chybně nebo neúplně vyplněné přihlášky nebudou přijaty.